DSC02147 Margaritha Brigitte
Evelyne Egli
Natel: 076 386 91 85
Inhaberin
Maddalena Conte
Tel: 041 370 25 18
Natel: 079 471 77 87 ohsolemia@sunrise.ch
Margaritha Schmidli
Tel: 041 440 83 89
Natel: 078 789 84 03               m_schmidli@hotmail.com
Brigitte Hall
Tel: 041 420 65 02
Natel: 077 408 80 64
brigitte-fitness